Verhuurvoorwaarden

 1. Voor onze verkopen, verhuringen, leveringen en uitvoering van werken, gelden de hiernavermelde voorwaarden, ter ware er schriftelijk zou worden van afgeweken. De voorwaarden van een cliënt zijn voor ons niet bindend zelfs wanneer wij deze niet uitdrukkelijk tegenspreken, tenzij wij deze voorwaarden en schriftelijk bevestigd hebben.
 2. AANBOD EN BESTELLING
  Onze offerten zijn steeds vrijblijvend en niet bindend te onzen opzichte. Schriftelijke, telegrafische en telefonische bestellingen worden slechts door ons als aangenomen beschouwd wanneer wij ze bevestigd of uitgevoerd hebben. Annulering van de door ons aanvaarde verhuringen, werken of leveringen, kan slechts gebeuren mits voorafgaandelijke schriftelijke
  toestemming van onze firma. In dit geval behouden wij ons evenwel steeds het recht voor 25 % van de prijs te factureren, dit als forfetaire vergoeding voor de geleden schade en onkosten die deze annulering met zich meebrengt. Bij annuleringen binnen de 30 dagen voor de datum van uitvoering zal steeds de volledige verhuurprijs worden gefactureerd.
 3. UITVOERING EN LEVERING
  Opgave van uitvoerings- of leveringstermijnen zijn steeds benaderend en verbinden ons slechts tot een zo stipt mogelijke eerbiediging ervan, zonder waarborg van uitvoering op de gestelde datum en uur. Geen enkel order kan wegens het overschrijden van de uitvoerings- of leveringstermijn eenzijdig worden opgezegd, noch aanleiding geven tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan enkel aanspraak maken op eenzelfde te leveren prestatie op een latere datum, mits betaling ervan. Indien de uitvoering van de werken, verhuringen of levering van de goederen fragmentair gefactureerd wordt, a rato van de reeds uitgevoerde werken of geleverde goederen of prestaties, zijn wij steeds gerechtigd de verdere uitvoering van de werken of levering der goederen en prestaties, van rechtswege, zonder enige ingebrekestelling, op te schorten tot algehele betaling van de reeds vervallen en nog openstaande facturen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding, van welke aard ook, in onzen hoofde. Gedeeltelijke leveringen zijn toegelaten, tenzij anders is overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen zijn de vervoerkosten en het risico voor rekening van de opdrachtgever.
 4. KLACHTEN
  Alle klachten, van welke aard ook, moeten ons om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste binnen de acht dagen na de beëindiging van de werken of levering schriftelijk ter kennis worden gebracht en dit uitsluitend bij wijze van aangetekend schrijven. Lichte afwijkingen in de kwaliteit, kleur, maat, afwerking kunnen geen aanleiding geven tot klachten. Ingeval van klacht binnen de vooropgestelde termijn en conform de voorwaarden, staat het ons vrij een vervangingslevering te doen of de goederen terug te nemen zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding in onzen hoofde. De inontvangstneming van de goederen houdt evenwel hun uitdrukkelijke aanvaarding ervan in. Geen enkele klacht zal derhalve nog ontvankelijk zijn na controle door de opdrachtgever.
 5. PRIJZEN
  Onze prijzen gelden voor contante betaling, zonder korting, bij ontvangst van de rekening, tenzij anders wordt bepaald. De opgegeven prijs bij de aanvaarding van de opdracht is enkel richting gevend en nooit bindend in onzen hoofde. Onze prijzen zijn berekend op de vervoertarieven, kosten, taksen, verzekeringspremies enz. welke van kracht zijn bij de afsluiting van de overeenkomst of aanvaarding van de bestelling. Elke verhoging van deze factoren en alle om het even welke neventaksen vallen ten laste van de klant. Bij niet betaling van de facturen op de vervaldag, zijn wij gerechtigd alle nog lopende contracten op te zeggen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding in onzen hoofde.
 6. BETALING
  Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel te Sint-Niklaas, of op onze bank- of postrekening. Betaling aan derden, vertegenwoordigers of tussenpersonen worden gedaan op risico van de koper. De facturen welke op hun vervaldag niet betaald zijn zullen, en dit zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een verwijlrente van 12 % per jaar, met een minimum van 13 €. Tevens zal zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, naast de verwijlrente, een verhogingsbeding worden aangerekend, ten titel van forfetaire schadevergoeding van 15 % op het factuurbedrag of het saldo hiervan, met een minimum van 50€ en een maximum van 6200€. De kosten voor protest of terugkering van kwijtingen ter incasso, zullen in rekening worden gebracht.
 7. RISICO
  Alle goederen reizen voor rekening en op risico van de opdrachtgever.
 8. BTW
  Ingeval na bestelling en voor levering de BTW-voet gewijzigd wordt, zullen de prijzen vermeld op de bestelbons aan de nieuwe voet zijn onderworpen.
 9. EIGENDOM
  Alle geleverde goederen blijven steeds onze eigendom.
 10. BESCHADIGINGEN
  Onder geen enkel beding kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door de door ons geleverde toestellen aan derden. De opdrachtgever is verplicht hiertoe de nodige verzekeringen af te sluiten. De opdrachtgever is steeds aansprakelijk voor elke beschadiging aan de door ons geleverde goederen en toestellen. Door de inontvangstneming wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan deze te hebben ontvangen in perfecte staat. De herstellingskosten zullen integraal worden doorgefactureerd. Ingeval van onherstelbare schade zal de vervangwaarde worden gefactureerd.
 11. ALLERLEI
  De opdrachtgever zal er op toezien dat de elektrische voorzieningen voorzien zijn van de nodige keuringen. Hij zal steeds voorzien in een aparte stroomkring van minimaal 20A (gewone stekker 220V ) of 32A (blauwe stekker monofasig 220V) of 16a (rode stekker 3 ph + n 380V) afhankelijk van het gehuurde materiaal. Een verlengkabel dient door de opdrachtgever te worden voorzien tot aan de wagen. Hij zal tevens instaan voor de nodige watertoevoer door middel van een waterslang met gardena-aansluiting. De toegang tot het terrein zal steeds een minimale inrijhoogte van 2m90 en een inrijbreedte van 2m80.
 12. JURIDISCHE BEVOEGDHEID
  Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen zijn uitsluitend bevoegd de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, inzonderheid de Rechtbank van Koophandel te Sint-Niklaas en het Vredegerecht van 2de kanton te Sint-Niklaas